BDI

בניה

תשתית

דירוג 2016 שם חברה
דירוג 2016 שם חברה
1
קבוצת שפיר
2 קבוצת מגנזי
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
3 אלקטרה תשתיות חופרי השרון
4
קבוצת אורון אחזקות והשקעות
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
5
YSB קבוצת י.ש. אחים יעקובי
6 אליקים בן ארי
7 דוד שחר ובניו (1995)
8 עינב החץ (1965)
10 לסיכו
11 י. לרר (הנדסה)
12 נקסטקום
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
13 דרכים בניה ופיתוח
14 אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים
15 טר - ארמה
16 אחים בן רחמים (צפון)
17 חברת זלמן בראשי ואחיו
18 אחים ברדריאן
19 רולידר  
20 אדמתי עבודות הנדסיות
21 רם חברה לעבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים
22 י.ד. עשוש תשתיות
23 מובילי המרכז כוכב
24 ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח
25 יחזקאל מורד    
26 פולדמיר בנין
27 בני עאדל ג'באלי חב' לעבודות עפר ופיתוח - נצרת
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים