מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר אינטרנט זה והמידע הכלול בו (להלן: “האתר”) לרבות אך מבלי לגרוע, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, טקסטים, איורים, גרפיקה, גרפים, תמונות ו/או כל חומר אחר הכלול באתר (להלן: “המידע”) הינם רכושה של בי.די.אי קופאס בע”מ (להלן( “CofaceBdi” – או של אחרים אשר העניקו ל-CofaceBdi את זכות השימוש במידע לצרכי אתר זה – והכל אלא אם צוין אחרת במפורש.
השימוש באתר ו/או במידע הוא למטרות פרטיות בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי, לשנות, לפרסם, לשדר, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת CofaceBdi . חלק מן המידע נסמך על נתונים אשר נמסרו ל-BdiCoface מצדדים שלישיים ומהערכות אשר בוצעו על ידי CofaceBdi, דירוג החברות בוצע על פי מתודולוגיה שפותחה על ידי .CofaceBdi
המידע באתר מוצע as is וללא כל אחריות. פרופילי החברות נכתבו על ידי החברות ובאחריותן. CofaceBdi לא מתחייבת להתאים את המידע לצרכי המשתמש או למטרותיו, היא אינה אחראית לכל שימוש שנעשה באתר ובמידע ו/או לאמינות ודיוק המידע באתר. אין במידע קביעה באשר למצבן של החברות הנכללות בו או המלצה באשר להתקשרות עם אותן חברות.
מובהר בזה, כי CofaceBdi לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במידע.