CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

יום האישה 2017

CofaceBdi : ירידה בשיעור המנכ"ליות במשק. שיעור המנכ"ליות ב- 542 החברות הנסחרות בבורסה 5% בלבד לעומת 6.1% בשנה קודמת. רק 3.1% נשים משמשות כיו"ר דירקטוריון. שיעור השותפות במשרדי עורכי הדין המובילים 30% בלבד למרות ששיעור עורכות הדין המועסקות באותם משרדים עומד על 53%. 


נתונים של חברת המידע העסקי CofaceBdi  לרגל יום האישה מגלים כי שיעור הנשים המנהלות בישראל אינו משתפר.
מתוך 542 החברות הנסחרות בבורסה בתל אביב רק ב- 5% מכהנת אישה בתפקיד המנכ"ל. לשם השוואה בשנת 2015 שיעור הנשים ששימשו כמנכ"ליות עמד על 6.1%. שיעור יושבות ראש הדירקטוריון בחברות הציבוריות נמוך עוד יותר ועומד על 3.1% , מדובר אמנם בעלייה משנה קודמת בה שיעור יושבות הראש עמד על 2.8% אך עדיין מדובר ב- 17 חברות בלבד שבראשן עומדות נשים.

תהילה ינאי מנכ"לית משותפת בחברת CofaceBdi מציינת כי כאשר בוחנים את פילוח הענפים ניתן להבחין שבענף הפיננסים מצב הנשים הוא המעודד ביותר ושיעור המנכ"ליות עומד על 15% ושיעור יושבות הראש על 4%. אחריו בולטות נשים מנכ"ליות בענף הביומד – 8% מנכ"ליות ו – 5% יושבות ראש. הענפים בהן שיעור הנשים הוא אפסי עד מזערי הם ענף חיפושי הנפט והגז, ענף התעשייה וענף ההשקעה ואחזקות.

גם בענף המשפט אנו רואים כי רק ב- 14% ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל עומדת אישה. שיעור השותפות במשרדים עומד על 30% שיפר קל לעומת שנה קודמת בה שיעור השותפות עמד על 27% , עם זאת הנתון לא מעודדת על רקע העובדה ששיעור עורכות הדין המועסקות במשרדים עומד השנה על 53%.


 יו"ר דירקטוריוןמנכ"ל
שיעור נשים3.10%5.00%
שנה קודמת2.80%6.10%
ענףשיעור נשים בתפקיד יו"רשיעור מנכ"ליות
פיננסים4%15%
ביומד5%8%
מסחר ושירותים4%7%
הייטק וטכנולוגיה0%4%
נדל"ן ובינוי5%3%
השקעה ואחזקות2%2%
תעשייה2%2%
חיפושי נפט וגז0%0%