CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

הערות עסק חי על פי דוחות בבורסה לרבעון 1 2015

70 חברות מתוך 572 שפרסמו את דו"חות הרווח וההפסד ברבעון הראשון בבורסה דיווחו על הערת עסק חי שיעור החברות עם הערת עסק חי בבורסה גדל ביותר מפי 3 לעומת שיעורן ב-2008 

יוני 2015

שיעור החברות בבורסה שרואי החשבון שלהן ראו לנכון להוסיף הערת "עסק חי" בדו"חות הכספיים שלהן לרבעון הראשון של השנה רשם שיפור קל לעומת הרבעונים האחרונים, והוא הסתכם ב-12.24%. ברבעון הקודם עמוד אחוז הערות העסק החי על 12.7%.
כך עולה מבדיקה מיוחדת שערכה חברת המידע העסקי CofaceBdi בקרב החברות המדווחות את תוצאותיהן הכספיות לבורסה בתל אביב.
 
מהבדיקה עולה כי ב-70 דו"חות כספיים של חברות בבורסה בתל אביב נכללה הערת עסק חי מצד רואי החשבון של החברה, וזאת מתוך 572 דו"חות שפורסמו בבורסה ברבעון הראשון של 2015.
כלכלני CofaceBdi מציינים כי אמנם שיעור החברות עם הערת עסק חי רשם ברבעונים האחרונים שיפור קל, אך עדיין הוא ברמה גבוהה יותר של פי 3 לעומת שיעור החברות עם הערת עסק חי בבורסה ב-2008, אז הוא הסתכם ב-4% בלבד.
 
כלכלני CofaceBdi מסבירים כי הערת עסק חי היא תמרור אזהרה חמור לבעלי המניות והחוב של החברה שרואי החשבון מחליטים להכניס לדוחות הכספיים כאשר החברה עלולה שלא לשלם את מלוא חובותיה לבעלי החוב ושמניותיה עשויות לאבד מערכן. הערת עסק חי תופיע בדרך כלל כשמתברר שלחברה אין מספיק מקורות לשלם את חובותיה, בעיקר את החובות שאמורים להיפרע בזמן הקצר.
 
עוד עולה מהנתונים כי מספר החברות שדיווחו לבורסה על תוצאותיהן הכספיות קטן באופן משמעותי במהלך התקופה הנבדקת. בעוד שמספר החברות שפרסמו כעת את דו"חותיהן הכספיים עמד על 572 חברות, המספר הזה עמד בתקופת פרסום הדו"חות לרבעון הרביעי של 2008 על 771 חברות – כלומר, ירידה של כ-26% במספר החברות המדווחות בבורסה.
 
תהילה ינאי, מנכ"לית משותפת בחברת CofaceBdi, אומרת כי "אנחנו רואים בשני הרבעונים האחרונים שיפור קל בשיעור החברות בבורסה שלהן הוצמדה הערת עסק חי בדו"חות הכספיים, אולם השיפור הוא עדיין לא בסדרי גודל משמעותיים. עדיין ניתן לומר שאחת מכל 8 חברות בבורסה נמצאת בסכנת קריסה מיידית, וזהו שיעור גבוה ברמה היסטורית. הבורסה בתל אביב מתמודדת בשנים האחרונות מקשיים של חברות רבות והסדרי חוב גדולים, שהובילו בין היתר לירידה במספר החברות הנסחרות בה. בנוסף לכך קיימת תחרות גדולה לבורסה בתל אביב מול בורסות אחרות מעבר לים על גיוסי ההון של החברות הישראליות, במיוחד בתחום ההיי טק. מנגד אנחנו רואים שחברות נדל"ן מחו"ל מגיעות להנפקה בשוק הישראלי". 
 
הענף הבעייתי ביותר – ביומד
 
מבדיקת כלכלני CofaceBdi עולה כי ענף הביומד הוא הענף המסוכן ביותר מבחינת הערות העסק החי, כאשר 36% מהחברות הנסחרות בענף זה מחזיקות בהערה. ברבעון הקודם שיעור חברות הביומד מסך החברות שדיווחו על הערת עסק חי עמד על 32%.
 
בענף הנדל"ן והבינוי 16% מהחברות דיווחו על הערת עסק חי, ואילו בענף ההשקעה והאחזקות אחוז המדווחות על הערת עסק חי עומד על 14%. בענף חיפושי הנפט השיעור עומד על 9% ואילו בתעשייה השיעור הוא 6%. שיעור דומה קיים גם בענף המסחר והשירותים.
 
שיעור החברות עם הערת עסק חי
בסיכום Q1 2015
ענףשיעור החברות עם הערת עסק חי בסיכום 2014ענף
36%ביומד32%ביומד
16%נדל"ן ובינוי20%השקעה ואחזקות
14%השקעה ואחזקות16%נדל"ן ובינוי
14%טכנולוגיה12%טכנולוגיה
9%חיפושי נפט8%חיפושי נפט
6%תעשיה7%תעשיה
6%מסחר ושירותים4%מסחר ושירותים
100%סה"כ100%סה"כ

 

imgimg