CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

סילש ירון

ירון סילש
ירון סילש
מנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת בע"מ
ייזום, תכנון, הקמה והפעלה של מתקנים לייצור חשמל בישראל ובחו"ל על בסיס גז טבעי ועל בסיס אנרגיה מתחדשת, לרבות אנרגיה סולארית תרמית ואנרגיה סולארית פוטו-וולטאית. החברה פועלת לייזום פרויקטים להקמת תחנות כח המבוססות על גז טבעי, וכן לפיתוח יכולות טכנולוגיות ויכולות אינטגרציה ותפעול בתחומי האנרגיה הסולארית, שמטרתן לשרת הן את הפרויקטים של החברה והן פרויקטים של צדדים שלישיים