CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

פרידמן הרשי

הרשי פרידמן
הרשי פרידמן
בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון
אזורים היא אחת מהחברות הגדולות בישראל בתחום הבנייה למגורים והנדל"ן המניב. החברה פועלת גם באמצעות חברות בנות בייזום ובביצוע בתחום הנדל"ן (אזורים בנין בע"מ, שיכון ופיתוח לישראל בע"מ) עם דגש על תחום המגורים. אזורים מחזיקה בנכסי נדל"ן מניב בשוק המקומי ופועלת בחו"ל באמצעות חברות בנות. אזורים נוסדה בשנת 1964, והיא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. בעל השליטה בה הוא איש העסקים הבינלאומי מר הרשי פרידמן.