CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

ברודט דוד

דוד ברודט
דוד ברודט
יו"ר הדירקטוריון
 

שנת לידה: 1944

השכלה: M.A., כלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים; B.A., כלכלה ומדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

תפקיד נוכחי: יו"ר הדירקטוריון, בנק לאומי לישראל בע"מ.

תפקידים קודמים: יו"ר הדירקטוריון - בנק מזרחי, בנק טפחות, יס טלוויזיה בלווין, הריבוע הכחול; מנכ"ל, משרד האוצר; הממונה על התקציבים, משרד האוצר; סמנכ"ל משרד התמ"ת; ראש הרשות לתכנון כלכלי; חבר ועדות ממשלתיות - ביטחון, ביטוח לאומי, שוק ההון; דירקטור חיצוני - החברה לישראל, ביטוח ישיר; יו"ר ועדת ההשקעות - מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, קרן פנסיה ה.ע.ל; מרצה - האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בן גוריון, המרכז הבינתחומי הרצליה, המכללה לביטחון לאומי.
תפקידים ציבוריים: יו"ר המרכז הרפואי הדסה; יו"ר הוועד המנהל של אוניברסיטת בן גוריון; יו"ר מכללה אקדמית הדסה; יו"ר ועד מנהל של קרן ירושלים.