CofaceBdi

תוכן ענייניםBdiCode
 

חברת החשמל לישראל בע"מ

  
יפתח רון-טל
יפתח רון-טל
יו"ר הדירקטוריון
  


חברת החשמל היא חברה ממשלתית וציבורית, המייצרת חשמל ומספקת אותו לכל מגזרי המשק בישראל. כ-99.85% ממניות החברה מוחזקות בידי הממשלה. פעילותה כוללת ייצור חשמל; הולכה והַשׁנָאה של חשמל; חלוקה, אספקה ומכירת החשמל ללקוחות. ב-29.3.2013 ציינה חברת החשמל את יום הולדתה ה-90, כשהיא מחזיקה ומפעילה 17 אתרי תחנות-כוח, שבהם 63 יחידות ייצור: 18 מתוכן יחידות קיטוריות ו-45 יחידות מסוג טורבינות גז, בהן 11 יחידות הפועלות במחזור משולב. כושר הייצור המותקן של החברה עמד ב-31.12.13 על 13,483 מגוואט. החברה פועלת לאספקת חשמל זמין, אמין ובאיכות גבוהה, תוך הקפדה על רמת שירות מובילה ושמירה על עקרונות כלכליים, מסחריים וסביבתיים. חברת החשמל מעסיקה כיום כ-13,000 עובדים ומספקת שירות לכ-2.58 מיליון בתי אב. 

_____________________________________________________________________________________________
תחום עיסוק
ייצור, הולכה, חלוקה ואספקת חשמל ללקוחות
 
שנת יסוד 1923
_____________________________________________________________________________________________
שנת 2013 - פעולות פיתוח
בעשור האחרון השקיעה החברה כ-10 מיליארד דולר בפיתוחו של משק החשמל בישראל. את ההון הדרוש למימון השקעותיה מגייסת החברה ממקורות עצמיים ובאמצעות גיוסי הון בארץ ובחו"ל, למרות שמדובר בחברה בבעלות המדינה. 
במהלך 2013 גדל כושר היצור של חברת החשמל ב-235 מגוואט, עם סינכרון התוספת הקיטורית באתר "חגית" ( 119 מגוואט) וסינכרון התוספת הקיטורית באתר רמת חובב (116 מגוואט). מערכת ההולכה של הקווים העיליים במתח 161 ק"ו הורחבה, נוספו כ-60 ק"מ של מעגלים עיליים חדשים והסתיימו מספר פרויקטים של תגבור קווים (uprating). אורך הקווים העיליים והתת-קרקעיים הפעילים במתח עליון 161 ק"ו הסתכם בכ-4,550 ק"מ, ובמתח 115 ק"ו - כ-114 ק"מ. אורך הקווים במתח על-עליון 400 ק"ו הסתכם בכ-741 ק"מ.
מערכת ההשנאה כוללת 10 תחנות-מיתוג ו-193 תחנות-משנה, 42 מתוכן בבעלות פרטית. יכולת ההשנאה בתחנות המיתוג 400/161 ק"ו הסתכמה בסוף השנה ב-9,650 מגה-וולט/אמפר. יכולת ההשנאה ממתח עליון למתח גבוה בתחנות המשנה שבבעלות החברה הורחבה והסתכמה ב-16,845 מגה-וולט/אמפר (גידול בשיעור של כ-1.3%). יכולת ההשנאה בתחנות המשנה שבבעלות הצרכנים פרטיים הסתכמה ב-2,855 מגה-וולט/אמפר.
מערכת החלוקה כללה בסוף 2013 קווי רשת מתח גבוה באורך כולל של  26,631 ק"מ;  47,474 שנאי חלוקה בהספק כולל של 22,871  מגה וולט-אמפר וקווי רשת מתח נמוך באורך כולל של 21,768 ק"מ. אורך קווי המתח הגבוה והנמוך המוטמנים בקרקע הגיע בסוף 2013 ל-23,223 ק"מ, המהווים כ-48% מסך קווי החלוקה.

יצרנים פרטיים במתח על ועליון

בשנת 2013 החלה כניסה מסיבית של יח"פים חדשים עם התחלת פעולתה של תחנת הכוח OPC במישור רותם. במהלך השנה החלה לפעול תחנת-כוח שניה בבתי הזיקוק באשדוד, ותחנת-כוח שנייה במפעל "נשר רמלה". להשלמת התמונה נציין, שבמהלך שנה זו החלו תיאומים טכניים להקמת 15 תחנות-כוח פרטיות נוספות.
ההספק המותקן של היצרנים הפרטיים במתח עליון הסתכם ב-885 מגוואט. במהלך השנה התווספו שלושה יח"פים בהספק כולל של 555 מגוואט. רותם OPC - 446 מגוואט; פז בתי זיקוק אשדוד 2-60 מגוואט; נשר רמלה 2 (ט"ג) - 49 מגוואט.
היחידה לניהול המערכת  מטפלת ב-15 תחנות-כוח הנמצאות בשלבי הקמה, בהספק כולל של 3,281 מגוואט.

הכנסות, גיוסי הון ודירוג החברה

בשנת 2013 ירדו הכנסות החברה בכ-2.34% בהשוואה לשנה קודמת והסתכמו בסך של כ-27,656  מיליוני שקל (כ-7,968 מיליוני דולר). החברה סיימה את השנה בהפסד של 936 מיליוני שקל.
דירוג החברה בחו"ל (נכון ל-31.3.2014):
(1)  Baa3 :Moody'sעם תחזית יציבה. (2) S&P:דירוג החברה הינו (BB+) עם תחזית יציבה.
דירוג החברה בישראל (נכון ל-31.3.2014):
(1)מידרוג:אגרות החוב אשר אינן מגובות בערבות המדינה מדורגות בדירוג של Aa3 עם תחזית יציבה. אגרות החוב אשר מגובות בערבות המדינה מדורגות בדירוג של Aaa.
S&P(2) מעלות:ilAA-) ) עם תחזית יציבה.
 
גיוסי הון: במהלך שנת 2013 גייסה חברת החשמל סך של כ-10.4 מיליארד ש"ח לצורכי השקעה בפיתוח משק החשמל ולמיחזור חוב הכולל מיחזור מימון עלות דלקים עודפת.
פירעונות חוב: במהלך שנת 2013 פרעה החברה סך של כ-11.1 מיליארד ש"ח בגין הלוואות ואג"ח.

ביקוש לחשמל ופסגת עומס

שיא הביקוש במשק בשנת 2013 התרחש ב-15.12.2013, ועמד על 11,640 מגוואט,  2.8% פחות משיא הביקוש בשנה קודמת. כ-89% מתוכם, 10,365 מגוואט, סיפקה חברת החשמל. סך הייצור ביחידות החברה הסתכם בשנת 2013 ב-57,119 מיליוני קוט"ש, המהווים ירידה של 6.5% בהשוואה לשנה קודמת. בשנת 2013 ייצרה החברה כ-56.3% מסך ייצור החשמל באמצעות פחם, כ-40.6% באמצעות גז טבעי, 2.5% באמצעות סולר ו-0.6% באמצעות מזוט. צריכת החשמל בשנת 2013 הייתה כ-53.5 מיליארד קוט"ש, המבטאים ירידה של כ-6.3% בהשוואה לשנת 2012. הירידה בצריכה נבעה מעליית חלקם של היצרנים הפרטיים; ממזג האוויר הממותן בחורף ובקיץ ומירידה בפעילות הכלכלית בישראל.

הגז הטבעי במשק החשמל

בשנת 2013 חלה נקודת המפנה בזמינות הגז הטבעי לחברה, עם הקמת מתקן גז טבעי נוזלי (LNG) בלב ים בחודש ינואר 2013, מול חופי חדרה, ותחילת הזרמת הגז משדה "תמר" בחודש אפריל 2013. כתוצאה מהמפנה, כ-40% מייצור החשמל בשנת 2013 התבסס על גז טבעי, לעומת כ-14% בלבד בשנת 2012.
הגז הנוזלי, נמצא על אוניית ה-LNG המגזזת, המוכנה בכל נקודת זמן להזרימו דרך המצוף הימי אל מערכת ההולכה הארצית. מלאי הגז הנוזלי שעל האוניה משמש כגיבוי לעת תקלות באספקת הגז משדה "תמר", או כתגבור כמויות הגז בשעות ביקוש שיא לחשמל, בהן נדרש גז טבעי מעבר לכמות שניתן לקבל משדה "תמר".
הוצאות החברה על רכישת דלקים בשנת 2013 הסתכמו בכ-11.1 מיליארד ש"ח (לעומת 20 מיליארד ש"ח בשנת 2012). זאת, בעקבות גידול של כ-2,238 אלף טון בשימוש בגז טבעי, קיטון של כ-1,643 אלף טון בשימוש בסולר; קיטון של כ-912 אלף טון בשימוש במזוט  וקיטון של כ-2,200 אלף טון בשימוש בפחם.

שירות בסימן שימוש מושכל בחשמל והתייעלות אנרגטית

בשנת 2013 המשיכה חברת החשמל לקדם את התוכנית הלאומית לחסכון בחשמל, כדי למנוע מצבים של ניהול מחסור, לצמצם את הצורך הדחוף בהוספת יחידות ייצור ולהטמיע הרגלי שימוש מושכל בחשמל. מעגל הלקוחות שהצטרפו להסדרים לניהול העומס מצד הביקוש הורחב, ונכון לסוף 2013 קיימים 286 גנראטורים בהסדר להשלת עומסים יזומה באמצעות גנראטורים עצמיים, כ-120 לקוחות משתתפים בהסדר "השלה יזומה" באמצעות הסדר פסגה ניידת, שני לקוחות משתתפים בהסדר השלה מרצון וכ-36 מתקנים משתתפים בהסדר "השלת תת-תדר". סך העומס שגוייס עומד על 1,075 מגוואט. החברה המשיכה בפעילותה להכוונת הלקוחות להתייעלות אנרגטית וערכה פעילות ממוקדת עם גורמים שונים - דוגמת מרכז השלטון המקומי, הפורום הישראלי לאנרגיה, התנועה הקיבוצית, התאחדות התעשיינים ומשרד החינוך, במטרה להנחיל את הנושא גם לאוכלוסיות צעירות.
במערכת ה-DMS (Distribution Management System), הותקנו במהלך שנת 2013 כ-333 יחידות אוטומציה חדשות. סה"כ שולבו במערכת כ-3,983 יחידות אוטומציה. במקביל הוחל בבדיקות היתכנות לניטור הרשתות בזמן אמת, על מנת לאתר אירועי אבטחת מידע חריגים, הושלם פיתוח יחידת קצה לחיבור יצרנים פרטיים למערכת ואף חוברו היצרנים הראשונים.  בתחום השירות ללקוח זכתה החברה בשנת 2013 בפעם ה-17 במקום הראשון כמוסד הציבורי הנותן את השירות הטוב ביותר, בסקר "המבחן של המדינה" המבוצע ע"י מכון המחקר "גיאוקרטוגרפיה".

שינוי מבני, תכנית שינוי ארגוני ותכנית התייעלות

השינוי המבני במשק החשמל הינו סוגיה מורכבת העומדת על הפרק כבר יותר מעשור, במהלכו עבר חוק משק החשמל שינויים לא מעטים. במהלך השנים, ועדות שונות דנו והמליצו המלצות שונות באשר למבנה הראוי של משק החשמל ושל החברה.
בחודש יולי 2013 מונה צוות היגוי לביצוע רפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל, בראשות מר אורי יוגב, בתפקידו כמנהל רשות החברות הממשלתיות, ובהשתתפות בכירים ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וממשרד האוצר ואחרים. בחודש מרס 2014 פורסמה להערות הציבור טיוטת המלצות צוות ההיגוי העוסקת במכלול הרחב של הנושאים החשובים העומדים בפני המדינה ובפני חברת החשמל. בחודש מאי 2014 הגישה החברה לצוות ההיגוי את התייחסותה ועמדתה הראשונית ביחס לכלל המלצות צוות ההיגוי, כאשר הערות החברה מתמקדות בשני נושאים עיקריים: היקף הפיתוח העתידי של משק החשמל והבטחת איתנות פיננסית יציבה לטווח ארוך לחברה.
למועד זה, טרם הגיעו הצדדים להסכמות במכלול הנושאים שעל הפרק וטרם הוחל ביישום השינוי המבני, אולם מאז ההגעה למתווה ההבנות, פועלת החברה למול כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות נציגי המדינה, ההסתדרות וארגון העובדים בחברה, כדי להגיע להסכמות על מבנה המשק הראוי, שינוי ארגוני וניהולי, איתנות פיננסית ותוכנית התייעלות כוללת בחברה, וזאת באמצעות הידברות ומשא ומתן.

פיתוח עסקי

היחידה לפיתוח וייזום עסקי פועלת במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברה ולנצל באופן מיטבי את הידע המקצועי, המשאב האנושי המיומן, מוצרי הלוואי, התשתיות והמשאבים האחרים המצויים בידה. חברת החשמל רואה בפעילות מקור עתידי להכנסות, שיוכל לתרום לשיפור האיתנות הפיננסית והרווחיות, ומקור חלופי להכנסות שתאבדנה לחברה עם כניסת התחרות למקטע הייצור בישראל והגבלת הפיתוח העתידי. מרבית פעילות הפיתוח העסקי מופנית כיום לחו"ל, בעיקר במדינות ברה"מ לשעבר, מדינות מזרח אירופה, אפריקה, הודו ומספר מדינות נוספות באסיה. כמו כן פועלת החברה למכור שירותים מקצועיים בישראל ולרשות הפלשתינאית. תחומי היזמות העסקית מגוונים, והם כוללים: פעילות הקמה והפעלה של תחנות-כוח, מתקני חשמל אחרים ומתקני אנרגיה מתחדשת בחו"ל, הנעשית על-ידי החברה כספק שירותים מקצועיים; פעילות של מכירת ידע, שירותי ייעוץ ושירותי הנדסה בארץ ובחו"ל (בתחום זה בוצעו ב-2013 פרויקטים ברוסיה, אנגולה, דרום אפריקה, הודו, פפואה ניו-גינאה וקפריסין); מסחור של מוצאי הלוואי הנוצרים בייצור חשמל - כגון אפר פחם, גבס, קיטור, גזים שונים וכד'; ניצול מושכל והשכרה של תשתיות החברה, אמצעים וציוד ושירותים אחרים; הקמת מתקני תשתית חשמל עבור רשות האנרגיה הפלשתינאית. תחום נוסף אליו נכנסה החברה בשנת 2013 הינו תחום ההדרכה והייעוץ לנושא הגנה מפני התקפות סייבר כנגד תשתיות קריטיות בארגוני תשתית ואחרים. בישראל, מרבית הפעילויות הנוגעות לפיתוח עסקי הינן בתחומים הבאים: התייעלות אנרגטית, שירותים מקצועיים וייעוץ בתחום ההולכה והחלוקה ושירותים נלווים נוספים.  סה"כ ההכנסות בכל התחומים הנ"ל בשנת 2013 הסתכמו בפועל ב-147 מיליון ₪. בנוסף, מקדמת החברה פעילות של מחקר ופיתוח ויזמות עסקית במסגרת החממה הטכנולוגית (קר"ט) ופעילות עסקית במסגרת חברת IBC, העוסקת במכירת תשתיות תקשורת מבוססת סיבים אופטיים, בה מחזיקה חברת החשמל ב-40%.

איכות הסביבה

חברת החשמל פועלת בהתאם לעקרונות מדיניות להגנה על הסביבה, שאושרו לראשונה בשנת 1997, ומתעדכנים בהתאם לצורך.
בשנת 2008 הגדירה חברת החשמל חזון סביבתי, לפיו החברה תפעל מתוך אחריות לסביבה, בראייה מקיימת ארוכת טווח וצופה פני עתיד. החברה תמזער את ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותה ותוביל למניעת מפגעים והפחתת השפעות סביבתיות.
נושא איכות הסביבה מהווה כיום חלק אינטגראלי בתפעול, תחזוקה ותכנון ופיתוח משק החשמל, ופעילות החברה כפופה לרגולציה נרחבת בתחום. החברה לומדת את השלכות החוקים הסביבתיים, פועלת למנוע או למזער את הסיכונים הסביבתיים העשויים להתרחש במהלך פעילותה, נערכת להשלכות הכלכליות, המשפטיות והתפעוליות הנובעות מהחוקים הסביבתיים ומקצה כספים בתקציביה לשם מילוי הוראות החוקים הסביבתיים החלים עליה ואלו אשר צפויים לחול עליה.
בשנת 2013 השקיעה החברה כ-756 מיליון ש"ח בהיבטי איכות הסביבה במתקני הייצור ועלויות שוטפות של כ-83 מיליון ש"ח נוספים, כדי לעמוד בדרישות ההגנה על הסביבה.
במסגרת הפעילות לשילוב מתקנים המבוססים על אנרגיות מתחדשות ברשת החשמל, חוברו נכון לסוף שנת 2013 כ-9,700 מתקנים פוטו-וולטאיים קטנים/טורבינות רוח קטנות, בהיקף של כ-239 מגוואט, וכ-90 יצרנים פוטו-וולטאיים בינוניים בהיקף של כ-93 מגוואט.

מעורבות בקהילה

חברת החשמל מקיימת מערך קהילתי מפותח, מתוך אמונה שזו חובתה ואחריותה כלפי הקהילה. מערך הפעילות הקהילתית של החברה התמקד בשנת 2013 בקידום נושא ההתייעלות האנרגטית, תוך הדגשת האחריות אותה צריך לגלות הלקוח, כשותף פעיל, לצד אחריותה של החברה כספק שירות חיוני. בין הפעילויות הבולטות בשנת 2013 ראוי לציין  תחומים מהותיים:
 •פריצת דרך בתחום הקיימות התאגידית - לראשונה הושלם בידי עובדי החברה דוח קיימות תאגידית ברמת שקיפות +A
 •שימור והנחלת מורשת חברת החשמל לציון 90 להיווסדה
 •קיימות - בפעילות כלל קהילתית ברשויות ובמערכת החינוך בחטיבות הביניים
 •התנדבות מנהלים בכירים בחברה בתכנית "מנהל מאמץ מנהל" של משרד החינוך, לשיתוף מנהלים במערכת החינוך בנסיונם הניהולי
•  פעילות בשלושת מרכזי המבקרים בחדרה, חפצי-בה ואשקלון.
בתכנית "נתיב האור", המקדמת את נושא הבטיחות והשימוש המושכל בחשמל באמצעות פעילות חינוכית-חווייתית, לקחו השנה חלק כ-1,550 בתי ספר ב-170 רשויות ברחבי הארץ. כן השתלבו בתכנית כ-2,000 גני ילדים. 280 מעובדי החברה וכ-15 מגמלאיה לוקחים חלק בתכנית בהתנדבות ובשנה זו השתלבו בה גם הורי התלמידים בכ-25 ישובים.

ניהול סיכונים והמשכיות עסקית

סיכונים לסוגיהם - אסטרטגיים, תפעוליים, פיננסיים, סיכוני רגולציה וציות - מהווים חלק בלתי נפרד מהסביבה העסקית ומתהליכי העבודה והניהול העסקי בחברה ומושפעים מגורמים חיצוניים ופנימיים. הדירקטוריון והנהלת החברה אימצו את הנחיות חוזר רשות החברות 2009/2 בנושא ניהול סיכונים ברמת כלל חברה (ERM) ופועלים בהתאם. בשנת 2013 הושלם ואושר מסמך מדיניות אב לניהול סיכונים, כתיבת מסמכי המדיניות לכלל הסיכונים נמצא בתהליך ובמסגרת התוכנית הכוללת לניהול סיכונים מבוצעים בין היתר הגדרה ואיפיון תיאבון לסיכון ברמת כלל חברה וברמת יחידות החברה, פיתוח מדדי סיכון, בחינת תהליכי בקרות להפחתת סיכונים וניהול סיכונים כולל ברמת היחידות. בחברה הוטמעה מערכת מידע לניהול סיכונים ובוצע סקר סיכונים כולל חדש, המהווה בסיס למיפוי תהליכים מרכזיים ודירוג סיכונים אשר משמשים גם להכנת תוכנית עבודה רב-שנתית לביקורת הפנימית. במקביל, וכחלק מהיערכותה למצבי קיצון, ממשיכה החברה לקדם את נושא ההמשכיות העיסקית.

היערכות לשעת חירום / משבר

החברה המשיכה גם בשנת 2013 בפעילויות להגברת מוכנותה למצבי חירום / משבר. התרגיל הארצי התבסס על תרחיש חורף קיצון, בשילוב אירועי פעילות חבלנית עוינת, סייבר והפרות סדר. בנוסף, השתלבה החברה גם בפעילויות ותרגילים במסגרת "שבוע החירום הלאומי", וכן בתרגילים ברמה הלאומית, בשיתוף משרדי ממשלה, ובכללם המשרד להגנת העורף,  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, פיקוד העורף ומשטרת ישראל.
במהלך השנה התמודדה החברה עם שלושה אירועי משבר/היערכות להתפתחות משבר, ובכללם היערכות במהלך המתיחות בסוריה בספטמבר 2013 ומענה לאירועי הסערה והשלגים שפקדה את אזורי ירושלים וצפת בדצמבר 2013.
החברה המשיכה בפעילותה להיערכות כוללת במקרה של רעידת אדמה, לרבות טיפול במערך הייצור, במערך ההשנאה והחלוקה ובמבנים מנהליים בחברה. כל זאת, במטרה לצמצם את היפגעותם בעת התרחשות רעידת אדמה ולמזער באופן מרבי את הפגיעה בחיי אדם ונזק למערכת אספקת החשמל. כמו כן הוכנה ומיושמת תכנית להקמת ציוותי חילוץ והצלה ולמתן מענה ראשוני לאחר אירוע רעידת אדמה, עד להגעת כוחות סיוע מוסדיים.
 

משרד עו"ד ש. הורוביץ ושות'; הרצוג, פוקס נאמן ושות'  משרד רו"חDeloitteבריטמן, אלמגור, זהר ושות'
כתובת ת.ד. 10, חיפה 3100001  טל' 04-8182222  פקס 04-8186100  אתרwww.iec.co.il
 

אתר:  www.iec.co.il