BdiCoface

תוכן ענייניםBdiCode
 

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

  
ראובן שפיגל
ראובן שפיגל
יו"ר הדירקטריון
  


בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ הוא חברת בת של בנק דיסקונט לישראל בע"מ, והנו אחד משבעת הבנקים הגדולים בישראל בהיקף נכסיו והשישי במספר סניפיו. לבנק 81 סניפים ברחבי הארץ, מתרשיחא בצפון ועד דימונה בדרום. 


____________________________________________________________________________________________
תחום עיסוק
בנק מסחרי

שנת יסוד 1918


חברת אם

בנק דיסקונט לישראל בע"מ
____________________________________________________________________________________________

הבנק עבר מספר גלגולים עד למבנה הנוכחי
ראשיתו של הבנק ב-Anglo-Egyptian Bank שפעל במצרים בתחילת המאה ה20-, ובשנת 1918 הרחיב את פעילותו לארץ. בשנת 1925 התמזגו מספר בנקים, נוסד Barclays Bank והיו לו סניפים גם בארץ. בשנת 1971 השתנה מבנה הבעלות על סניפיו של בנק ברקליס בישראל: בנק ברקליס החזיק 50.1% מההון העצמי, וקבוצת דיסקונט החזיקה ביתרה. בשנת 1993 הפסיק בנק ברקליס את פעילותו בישראל. בנק דיסקונט לישראל רכש את אחזקותיו בבנק ברקליס ושם הבנק שונה לבנק מרכנתיל דיסקונט. בשנת 2005 נרכשה חברת האם של בנק מרכנתיל דיסקונט ע"י קבוצת ברונפמן-שראן.
שירותי בנקאות בסיסיים
כבנק מסחרי, מציע בנק מרכנתיל דיסקונט ללקוחותיו סל שירותים מקיף ומגוון בתחומי האשראי והפאסיבה ובתחומים הנלווים להם. השירותים כוללים פעילות אשראי מגוונת במגזרי שקל, מט"ח וצמוד מדד. הבנק מציע ללקוחותיו בתחום האשראי גם משכנתאות באמצעות מרכזי משכנתאות הפועלים בסניפים השונים של הבנק, וכן שירותי סחר-חוץ ומט"ח באמצעות מחלקות מקצועיות בבנק, המקיימות קשרים ענפים עם בנקים בחו"ל.
חטיבת נכסי לקוחות בבנק מציעה ללקוחות סל השקעות הכולל סוגים רבים ומגוונים של פיקדונות שקליים ופיקדונות חיסכון במגזרי הצמדה שונים.
כחבר ותיק בבורסת תל אביב, הבנק מספק ללקוחותיו שירותים מגוונים בפעילותם בניירות ערך באמצעות מרכז ני"ע. בנוסף, לבנק מערך קשרים בינלאומיים עם ברוקרים, המאפשרים ללקוחות לבצע עסקאות גם בשוקי ההון בחו"ל. הבנק מציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותי בנקאות ישירה באמצעות הטלפון ואתר האינטרנט האינטראקטיבי.
הבנק משווק כרטיסי אשראי המוצעים על ידי קבוצת ויזה/כ.א.ל. ודיינרס קלאב.
לקוחות הבנק, גדולים, בינוניים וקטנים, משתייכים לכל מגזרי הפעילות הכלכלית, וכוללים לקוחות עסקיים, לקוחות מסחריים ולקוחות פרטיים/קמעונאים.
לבנק שיתוף פעולה פורה ומגוון עם הקהילות שאותן הוא משרת.
שירות למגזר הערבי
בשנות פעילותו של הבנק נוצרה מערכת יחסים עסקית מיוחדת עם המגזר הערבי בישראל. לבנק מרכנתיל דיסקונט מעמד חזק במגזר זה. לבנק 33 סניפים הפועלים במרכזי אוכלוסייה ערבית ומופעלים על ידי עובדים מיומנים ומקצועיים בכל הרמות.
שירות למגזר החרדי
הבנק החל להרחיב את פעילותו במגזר החרדי לפני כ-5 שנים, כחלק מהחלטה אסטרטגית. כיום לבנק 11 סניפים הפזורים ברחבי הארץ בערים חרדיות. הבנק מפתח מוצרים ייחודים למגזר. בנוסף, הבנק מפעיל את סניפיו בשעות פעילות נוחות לציבור, כגון הפעלת סניפים ביום חמישי עד השעה 21:00.
נתונים פיננסיים
הרווח הנקי לאחר מס בשנת 2012 הסתכם ב191- מיליון ₪, בהשוואה ל-162 מיליון ₪ בשנת 2011, עלייה בשיעור של כ17.9%-. רווח זה משקף תשואה על ההון בשיעור של 10.8%, לעומת תשואה בשיעור 9.6% בשנת 2011.
הכנסות ריבית נטו לפני הפרשה להפסדי אשראי הסתכם בשנת 2012 ב729- מיליון ₪, לעומת 717 מיליון ₪ בשנת 2011, גידול בשיעור של כ1.7%.
סך המאזן ליום ה31- בדצמבר 2012 הסתכם בסך של כ26.5- מיליארד ₪, גידול בשיעור של 6.0% בהשוואה ל-31בדצמבר 2011. האשראי לציבור ביום ה-31 בדצמבר 2012 הסתכם ב- 16.6 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של כ- 5.8% לעומת 31 בדצמבר 2011. ההון העצמי ליום ה-31 בדצמבר 2012 הסתכם בכ-1.9 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 7.1% לעומת 31 בדצמבר 2011.
יחס ההון לנכסי סיכון ליום ה-31 בדצמבר 2012 הגיע לשיעור של 15.0% לעומת 13.2% ביום ה-31 בדצמבר 2011. יחס זה עולה הן על השיעור המינימלי - 9%, שנקבע על ידי בנק ישראל, והן על "רף המינימום" שנקבע על ידי דירקטוריון הבנק (בשיעור של 13%).
תוכניות הבנק לעתיד כוללות המשך הרחבת מעורבותו בפעילות שוק ההון והגדלת פעילותו בתחום האשראי, במקביל להמשך בחינת ההוצאות ופעולות התייעלות, כמו גם הגברת הפעילות במגזר הקמעונאי-עסקי.
 
כתובת דרך מנחם בגין 125, תל אביב  טל' 076-8044507  פקס 076-8044951  דוא"ל shivuk@mdb.co.il, Oferr@mdb.co.il  אתר www.mercantile.co.il
 

img
אתר:  www.mercantile.co.il